PresentacióProjecte Educatiu de Centre

PEC

El Projecte Educatiu de Centre (PEC) va ser aprovat per la comunicat educativa de
l’Escola Oficial d’Idiomes Garraf en sessió ordinària del Consell Escolar de centre
celebrada el dia 26 d’octubre de 2013.

Podeu consultar el document del PEC en aquest enllaç.

Go to top