SecretariaAlumnatPla d'Estudis

Pla d'Estudis

La LOMCE estableix l'ordenació i el currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial.

Al nostre centre, el pla d’estudis s’estructura de la següent manera:

 • Nivell Bàsic: A1 i A2
 • Nivell Intermedi: B1,  B2.1 i B2.2
 • Nivell Avançat: C1

Cada curs té una durada mínima de 130 hores.

Els tres primers cursos d'anglès també es poden cursar a distància mitjançant l’Escola Oficial d’Idiomes a distància, IOC Idiomes.

El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi imparteixen, que és la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu de l'idioma com a vehicle de comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat:

 • Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit.
 • Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació.
 • Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l'ús de l'idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès personal.
 • Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.

Les escoles oficials d'idiomes faciliten un aprenentatge de llengües eficaç, amb:

 • Cursos en la línia de les directrius del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR) del Consell d'Europa.
 • Classes i activitats didàctiques que inclouen la llengua en ús, oral i escrita.
 • Cursos no reglats, monogràfics i de llengua instrumental.
 • Ús d’entorns Moodle.
 • Professors especialistes i titulats.
Go to top