SecretariaAlumnatCertificats

Certificats

Les Escoles oficials d'idiomes de Catalunya gestionen les certificacions acadèmiques corresponents als seus ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial, com en convocatòria lliure.

Certificat de nivell bàsic

El Certificat de nivell bàsic s'obté en aprovar 2n. No cal sol·licitar-ne l'expedició. L'escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades.
Els alumnes que hagin superat el 2n curs a partir del juny del 2008 podran obtenir el Certificat de nivell bàsic. No s’expedirà cap Certificat de nivell bàsic per als alumnes que hagin superat el 2n curs en anys acadèmics anteriors.
Els certificats estan disponibles a partir de l'octubre.
Per obtenir-lo s'ha de presentar el DNI o passaport (original o fotocòpia) de la persona interessada al Departament d'Alumnat en hores d'atenció al públic i si no es pot recollir personalment, una autorització firmada per l'interessat i l'original i fotocòpia del DNI o passaport.

Certificat de Nivell Intermedi (CNI)

El Certificat de nivell intermedi s'obté en aprovar el nivell 3r. No cal sol·licitar-ne l'expedició. L'escola l’expedeix de manera automàtica a totes les persones aprovades, tant per a l’ensenyament oficial presencial i a distància com per als candidats lliures.
Els alumnes de 3r (o candidats lliures) que hagin superat les proves de Certificat de nivell intermedi a partir del juny del 2008 podran obtenir el Certificat de nivell intermedi. Els alumnes que van superar les proves del Certificat elemental en anys acadèmics anteriors, si no ho han fet encara, poden recollir l’esmentat Certificat elemental que és equivalent a tots els efectes al nou Certificat de nivell intermedi.
Els certificats estan disponibles a partir de l'octubre.
Per obtenir-lo s'ha de presentar el DNI o passaport (original o fotocòpia) de la persona interessada al Departament d'Alumnat en hores d'atenció al públic i si no es pot recollir personalment, una autorització firmada per l'interessat i l'original i fotocòpia del DNI o passaport.
Per a l’obtenció del Certificat elemental dels alumnes aprovats abans del juny del 2008 s’ha de seguir el mateix procediment.

Certificat de Nivell Avançat (CNA)

El Certificat de nivell avançat, l’expedeix el Departament d’Educació, prèvia sol·licitud i abonament de les taxes corresponents per part de la persona aprovada. La tramitació s’ha de fer al Departament d’Alumnat però hi ha uns períodes concrets per fer-ho que s’han de consultar al Departament d'Alumnat.
Taxes d’expedició (consultar taxes i preus públics )
El document de pagament s'ha de recollir al Departament d’Alumnat. El pagament s’efectua a “la Caixa” per Servicaixa.

Documentació per sol·licitar el Certificat de Nivell Avançat (CNA):

  • Original i fotocòpia del DNI o del passaport.
  • Carnet de família nombrosa vigent (si escau).

Documentació per recollir el certificat d'aptitud / CNA:

  • Original i fotocòpia del DNI o del passaport.
  • Resguard de pagament de taxes.

Si no es pot recollir personalment, a més de la documentació esmentada anteriorment, s'ha de portar una autorització firmada per l'interessat i l'original i fotocòpia del DNI o passaport.

Mostres de proves de certificació.

 

Go to top