Trasllats de matrícula

Generar instància per sol·licitar trasllat de matrícula

El trasllat de matrícula d’una escola a una altra es fa, de manera ordinària, durant el curs –trasllat de matrícula viva- i en el cas que l’escola a la qual es vulgui traslladar la matrícula, disposi de places.

En casos excepcionals, els alumnes oficials que per motius professionals o d’estudis facin un canvi de domicili que impliqui un canvi de municipi, podran sol·licitar un trasllat de matrícula per al curs 2017-2018 abans del 22 de juliol, justificant-lo documentalment, al seu centre d’origen. Caldrà que, prèviament, aquests alumnes hagin formalitzat la matrícula per a aquest curs en el propi centre en els terminis establerts durant mes de juliol.

En el cas d’alumnes que es traslladen d’un centre a un altre, hauran de firmar una declaració jurada en el moment de la matrícula, on consti que no han repetit més de dues vegades (o tres si han obtingut una convocatòria de gràcia) el curs del qual es matriculen.

Go to top