Test de nivell

imatge17El Test de nivell és necessari per accedir a un curs superior a 1r. Cas que l'alumne/a no obtingui el nivell mínim de 2n en el test de nivell se li assignarà el nivell de 1r.

El Títol de batxillerat (aprovat l'any en curs o bé l'anterior) habilita per accedir directament als estudis de l'idioma de nivell intermedi de la primera llengua estrangera cursada en el batxillerat. (Art.3.6 del R.D. 1629/2006). Llegeix més...

Go to top