Taxes per drets d'exàmen certificacions.

Taxes per drets d'examen a les proves de certificat per a alumnes lliures per al curs 2018-2019

 

 

Certificat

Nivell Intermedi B1

Certificat

Nivell Intermedi B2

 

Certificat

Nivell C1

 

Ordinària

 

72,45€

 

89,25€

 

100€

 

 

Tenen dret a bonificació del 50% en el preu de la taxa.

-Membres de familia nombrosa de carácter general.

- Membres de familia monoparental.

 

Tenen dret a exempció del 100% de la taxa :

Membres de familia nombrosa de carácter especial.

Persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

Les víctimes del terrorisme, així com els seus cònjugues i els seus fills.

Les persones membres d’unitats familiars que percebin la renda mínima d’inserció o la renda activa d’inserció.

Les persones víctimes de violència de gènere.

Persones membres d’unitats familiars que percebin renda mínima d’inserció
o renda activa d’inserció.

Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Els alumnes que en el mateix curs acadèmic obtinguin una beca o ajut a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

Els alumnes que en el curs acadèmic immediatament anterior han obtingut matrícula d’honor en el batxillerat o el premi extraordinari de batxillerat. En aquest cas, resten exempts de la taxa corresponent a la primera matrícula.

Les persones menors tutelades o persones ex-tutelades menors de 21 anys d’edat. La condició de persona tutelada o ex-tutelada s’acredita per mitjà del certificat emès per la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència o l’òrgan equivalent d’altres comunitats autònomes.

 


Go to top